Polityka ochrony danych osobowych

 

Ochrona danych jest dla nas ważna.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej www.dumagas.ro.

W ramach interakcji z użytkownikami, Dumagas gromadzi i przetwarza szereg danych osobowych, w celach określonych w niniejszej polityce. Poniższe informacje mają na celu poinformowanie użytkownika o rodzaju i ograniczeniach przetwarzania danych osobowych przez S.C. DUMAGAS TRANSPORT S.A. (Dumagas) w kontekście dostępu użytkownika do strony internetowej www.dumagas.ro.

Dane osobowe to informacje, które można bezpośrednio lub pośrednio przypisać do użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (General Data Protection Regulation – RODO).

 

1. Informacje ogólne

Dane osobowe przetwarzane przez Dumagas można podzielić na dwie kategorie:

dane osobowe przetwarzane w wyniku dostępu do strony internetowej www.dumagas.ro.

dane osobowe przetwarzane przez Dumagas, w celu przetwarzania wiadomości i/lub wysyłania komunikatów prasowych/informacji o Dumagas.

 

2. Odwiedzenie naszej strony internetowej

Cele przetwarzania danych/podstawy prawne:

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, za pośrednictwem przeglądarki używanej na jego urządzeniu końcowym i bez jego interwencji, automatycznie przesyłane są następujące informacje:

Na serwerze naszej strony internetowej dane tymczasowe są przechowywane w tak zwanym pliku dziennika w następujących celach:

Odbiorcy/kategorie odbiorców:

Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez osoby trzecie (dostawców usług IT), z którymi Dumagas zawarł umowę; są one starannie wybierane, weryfikowane przez Dumagas, a także zobowiązane umową do ochrony danych użytkownika, zgodnie z art. 28 RODO.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania:

Dane są przechowywane przez siedem dni, a następnie automatycznie usuwane.

 

3. Korzystanie z plików cookie i podobnych technik przetwarzania danych

Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie są dostępne tutaj: Polityka Cookies

 

4. Kontakt przez e-mail/telefonicznie

Cele przetwarzania danych/podstawy prawne:

Dane osobowe przekazywane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu są przetwarzane zgodnie z zasadami RODO. Używamy danych użytkownika wyłącznie w celu przetworzenia jego zapytania. W związku z tym, w poszczególnych przypadkach, przetwarzamy takie dane, jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres kontaktowy, adres e-mail, głos (w przypadku połączeń telefonicznych), a także inne dane, w zależności od charakteru żądania (np. charakteru problemu, z którym się borykasz, informacji, którymi jesteś zainteresowany). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes Dumagas w przetwarzaniu tych danych wynika z zainteresowania rozpatrywaniem wniosków/skarg użytkowników.

Odbiorcy/kategorie odbiorców:

W indywidualnych przypadkach, dane użytkownika mogą być również przetwarzane przez osoby upoważnione przez nas do tego celu. Osoby te są starannie wybierane, weryfikowane przez nas, a także związane umową zgodnie z art. 28 RODO.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania:

Dane przekazywane nam w ramach zapytań e-mail są zazwyczaj usuwane lub zanonimizowane przez nas w ciągu 90 dni od daty udzielenia ostatecznej odpowiedzi. Z naszego doświadczenia wynika, że po upływie 90 dni nie ma już żadnych pytań dotyczących naszych odpowiedzi.

W przypadku skorzystania przez użytkownika z praw przysługujących mu jako osobie, której dane dotyczą, jego dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata po udzieleniu ostatecznej odpowiedzi, aby udowodnić, że przekazaliśmy mu kompletne informacje i że spełnione zostały wymogi prawne.

 

5. Komunikaty prasowe

Cele przetwarzania danych/podstawa prawna:

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, przetwarzamy swoje dane osobowe w celu przesyłania mu naszych komunikatów prasowych/informacji o Dumagas pocztą elektroniczną. Przetwarzane przez nas dane osobowe to imię, nazwisko, adres e-mail, wydawnictwo/firma, z którą użytkownik współpracuje. Ponadto, jeśli użytkownik poda nam swój numer telefonu, możemy go wykorzystać w celu ułatwienia komunikacji z użytkownikiem w związku z jego żądaniami w stosunku do nas. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, na przykład wysyłając odpowiednią wiadomość na adres juridic@dumagas.ro. W takim przypadku, dane kontaktowe użytkownika zostaną usunięte.

Odbiorcy/kategorie odbiorców:

Korzystamy z usług wyspecjalizowanych dostawców usług w zakresie komunikatów prasowych, na przykład w celu formatowania wiadomości i wysyłania ich do określonej listy mailingowej. Usługodawcy ci przetwarzają dane użytkowników w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające, są starannie dobierani i związani umową, zgodnie z art. 28 RODO.

Okres przechowywania:

Dane będą przetwarzane w wyżej wymienionym celu, do momentu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody, adres e-mail użytkownika zostanie zablokowany przed otrzymywaniem komunikatów/informacji prasowych. Dane użytkownika zostaną wówczas niezwłocznie usunięte z list mailingowych, nie później jednak niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania powiadomienia o wycofaniu zgody.

 

6. Przetwarzanie dodatkowych informacji

Cel przetwarzania danych/podstawa prawna:

Aby śledzić, w jaki sposób użytkownik korzysta z danych i informacji otrzymanych od nas, w ramach naszej współpracy, przechowujemy również inne istotne informacje (np. posty i artykuły użytkownika, które zawierają informacje dostarczone przez nas). Zasadniczo, otrzymujemy dane użytkownika z publicznie dostępnych źródeł, takich jak strona internetowa, na której użytkownik zamieszcza/publikuje swoje artykuły, drukowana wersja artykułów, inne formy publikacji, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów przetwarzania danych wymienionych powyżej.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania:

Możemy przechowywać wyżej wymienione dane do czasu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 21 RODO.

 

7. Przekazywanie danych osobowych do środowisk zewnętrznych

Cel przetwarzania danych/podstawa prawna:

W zakresie, w jakim Państwo jako zainteresowana osoba, której dane dotyczą, wyraziliście zgodę na publikację swoich danych osobowych w jednym z naszych komunikatów, np. w komunikatach prasowych, przetwarzamy dane osobowe, na podstawie zgody lub na podstawie wykonania istniejącej umowy z użytkownikiem obejmującej wykorzystanie danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

W sytuacjach, w których podstawą przetwarzania jest zgoda, należy pamiętać, że użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość, na przykład wysyłając wiadomość w tym celu na adres juridic@dumagas.ro, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W takim przypadku, zapisy/informacje użytkownika zostaną natychmiast usunięte przez nas z mediów, nad którymi mamy kontrolę (np. z naszych stron internetowych). Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad przetwarzaniem i usuwaniem danych użytkownika przez osoby trzecie.

Odbiorcy/kategorie odbiorców:

Państwa dane zostaną przekazane dziennikarzowi lub firmie prasowej/wydawniczej w ramach przetwarzania danych i, jeśli zostaną opublikowane, mogą być również przeglądane w krajach trzecich poza UE lub SEE.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania:

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do dnia wycofania zgody, jak opisano powyżej. Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania istniejącej umowy między nami, dane będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami umowy.

Nie mamy kontroli nad przechowywaniem danych użytkownika przez strony trzecie. W związku z tym, polityka ochrony danych ma zastosowanie do stron trzecich, które otrzymały od nas Państwa dane.

 

8. Przekazywanie odbiorcom w kraju trzecim

Jeśli przekazujemy dane odbiorcom w kraju trzecim (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), można to znaleźć w informacjach o odbiorcach/kategoriach odbiorców w opisie przetwarzania danych. Komisja Europejska zaświadcza, że niektóre kraje trzecie mają standard ochrony danych porównywalny z poziomem w Europejskim Obszarze Gospodarczym, poprzez tak zwane decyzje stwierdzające odpowiedni poziom ochrony. Listę tych krajów można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html.

Jeśli w danym kraju nie ma porównywalnego standardu ochrony danych, zapewniamy, że ochrona danych jest odpowiednio zagwarantowana za pomocą innych środków. Jest to możliwe na przykład poprzez wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych (https://eur-lex.europa.eu/) lub uznane kodeksy postępowania. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (sekcja 11).

 

9. Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo dostępu i informacji zgodnie z art. 15 RODO

Zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO, macie Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania, na żądanie, informacji o przechowywanych danych osobowych. Dotyczy to w szczególności:

Cele przetwarzania danych osobowych;

Kategorie przetwarzanych danych osobowych;

Odbiorców, tj. kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są ujawniane;

Okres przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, jeśli nie są możliwe konkretne wskazania w tym zakresie, kryteria określania okresu przechowywania;

Istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

Istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Wszelkie dostępne informacje o źródle danych, jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;

Istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, a także – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz znaczenia i oczekiwanych konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeśli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazaniem.

Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO

Użytkownik ma prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących go nieprawidłowych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, użytkownik ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez złożenie oświadczenia o ich uzupełnieniu.

Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO

Użytkownik ma prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych, jeśli zachodzi jeden z poniższych powodów:

Prawo do ograniczenia przetwarzania na mocy art. 18 RODO

Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 RODO

Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam udostępnił, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także ma prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez naszego sprzeciwu, jeżeli:

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, użytkownik ma prawo do przekazania swoich danych osobowych bezpośrednio przez nas innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne.

Prawo do sprzeciwu na mocy art. 21 RODO

Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO jako osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.

To ogólne prawo do sprzeciwu ma zastosowanie do wszystkich celów przetwarzania opisanych w niniejszych przepisach o ochronie danych, które opierają się na postanowieniach art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Z wyjątkiem szczególnego prawa do sprzeciwu mającego zastosowanie do przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z RODO jesteśmy zobowiązani do wdrożenia takiego ogólnego prawa do sprzeciwu tylko wtedy, gdy użytkownik wskaże nam powody o nadrzędnym znaczeniu, np. możliwe zagrożenie dla życia i zdrowia.

 

10. Osoba kontaktowa

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących strony internetowej lub w celu skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, można skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem juridic@dumagas.ro.