Beleid bescherming persoonsgegevens

 

Gegevensbescherming is belangrijk voor ons.

Bedankt voor uw bezoek aan onze website www.dumagas.ro.

In onze interacties met u verzamelt en verwerkt Dumagas een reeks persoonsgegevens voor de in dit beleid beschreven doeleinden. De volgende vermeldingen zijn bedoeld om u te informeren over het type en de beperkingen van de verwerking van persoonsgegevens door SC DUMAGAS TRANSPORT S.A. (Dumagas) in het kader van uw toegang tot de website www.dumagas.ro.

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect aan uw persoon kunnen worden toegeschreven. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Algemeen

Persoonsgegevens die door Dumagas worden verwerkt, kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën:

persoonsgegevens die worden verwerkt als gevolg van toegang tot de website www.dumagas.ro.
persoonsgegevens die door Dumagas worden verwerkt ten behoeve van het verwerken van uw berichten en/of het verzenden van persberichten/informatie over Dumagas.

2. Bezoeken van onze website

Doeleinden van gegevensverwerking/wettelijke gronden:

Wanneer u onze website bezoekt, via de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt en zonder uw tussenkomst, wordt automatisch de informatie verzonden over:

• het IP-adres van uw met internet verbonden terminal
• datum en tijd van toegang
• de naam en URL van het opgevraagde bestand
• de webpagina/toepassing van waaruit de toegang plaatsvond (Referrer-URL)
• de browser die u gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw met internet verbonden apparatuur
• naam toegangsprovider

Op de server van onze website worden tijdelijke gegevens opgeslagen in een zogenaamd logbestand voor de volgende doeleinden:

• zorgen voor een optimale verbinding,
• zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website/app,
• beoordeling van de veiligheid en stabiliteit van het systeem

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

Uw gegevens kunnen worden verwerkt door derden (IT-dienstverleners) die door Dumagas zijn gecontracteerd; zij zijn zorgvuldig geselecteerd, gecontroleerd door Dumagas en ook contractueel verplicht om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met art. 28 AVG.

Opslagduur/criteria voor het bepalen van de opslagperiode:
De gegevens worden voor een periode van zeven dagen opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd.

3. Gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor gegevensverwerking

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u hier: Cookies-beleid

4. Contact via e-mail/telefoongesprekken

Doeleinden van gegevensverwerking/wettelijke gronden:

Persoonsgegevens die u per e-mail of telefoon aan ons beschikbaar stelt, worden verwerkt in overeenstemming met de principes van de AVG. We gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw verzoek te verwerken. We verwerken dus van geval tot geval gegevens zoals naam, achternaam, telefoonnummer, contactadres, e-mailadres, uw stem (in het geval van telefoongesprekken), evenals andere gegevens, afhankelijk van de aard van het verzoek (bijv.: de aard van het probleem waarmee u wordt geconfronteerd, de informatie waarin u geïnteresseerd bent). De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, lid. 1 letter f) van de AVG. Het gerechtvaardigd belang van Dumagas om deze gegevens te verwerken vloeit voort uit het belang om uw verzoeken/klachten te behandelen.

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

Van geval tot geval kunnen uw gegevens ook worden verwerkt door daartoe door ons gemachtigde personen. Ze zijn zorgvuldig geselecteerd, door ons gecontroleerd en ook contractueel gebonden in overeenstemming met art. 28 AVG.

Opslagperiode/criteria voor het bepalen van de opslagperiode:

Gegevens die u ons verstrekt in het kader van e-mailaanvragen worden meestal door ons verwijderd of geanonimiseerd binnen 90 dagen na de datum waarop het definitieve antwoord is verstrekt. De ervaring leert ons dat er na 90 dagen meestal geen vragen meer zijn over onze antwoorden.

Wanneer u uw rechten als betrokkene uitoefent, worden uw persoonlijke gegevens tot 3 jaar na het definitieve antwoord bewaard om aan te tonen dat we u volledige informatie hebben verstrekt en dat aan de wettelijke vereisten is voldaan.

5. Persberichten

Doeleinden van gegevensverwerking/wettelijke basis:

Indien u hiermee heeft ingestemd, verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van het versturen van onze persberichten/Dumagas briefings per e-mail. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn naam, achternaam, e-mailadres, publicatie/bedrijf waarmee u samenwerkt. Als u ons tegelijkertijd ook uw telefoonnummer verstrekt, kunnen we dit gebruiken om de communicatie met u in verband met uw verzoeken te vergemakkelijken. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, lid. 1 letter a) van de AVG.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken, bijvoorbeeld door een passend bericht te sturen naar juridic@dumagas.ro. In dat geval worden uw contactgegevens verwijderd.

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

Voor persberichten maken we gebruik van gespecialiseerde dienstverleners, bijvoorbeeld om berichten op te maken en naar een specifieke mailinglijst te sturen. Deze dienstverleners verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, zijn zorgvuldig geselecteerd en contractueel gebonden in overeenstemming met Art. 28 AVG.

Opslagperiode:

Uw gegevens worden verwerkt voor het bovengenoemde doel totdat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, wordt uw e-mailadres geblokkeerd voor het ontvangen van persberichten/kennisgevingen. Uw gegevens worden dan onmiddellijk verwijderd van de mailinglijsten, maar niet later dan drie dagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving van intrekking van de toestemming.

6. Verwerking van aanvullende informatie

Doel van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Om bij te houden hoe u de gegevens en informatie gebruikt die u van ons hebt ontvangen als onderdeel van onze samenwerking, slaan we ook andere relevante informatie op (bijvoorbeeld uw berichten en artikelen die door ons verstrekte informatie bevatten). In principe ontvangen we uw gegevens uit openbaar toegankelijke bronnen, zoals de website waar u uw artikelen plaatst/publiceert, de gedrukte versie van uw artikelen, andere vormen van publicatie, waaronder via sociale media.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6, lid. 1 letter f) van de AVG. Ons legitieme belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden van gegevensverwerking.

Opslagperiode/criteria voor het bepalen van de opslagperiode:

We kunnen de bovengenoemde gegevens opslaan totdat u een verzoek indient om bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens, in overeenstemming met artikel 21 AVG.

7. Overdracht van persoonlijke gegevens naar externe omgevingen

Doel van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Voor zover u als belanghebbende of betrokkene hebt ingestemd met de publicatie van uw persoonsgegevens in een van onze mededelingen, bijvoorbeeld via persberichten, verwerken wij persoonsgegevens op basis van toestemming of op basis van de uitvoering van het bestaande contract met u met betrekking tot het gebruik van gegevens, op basis van art. 6, lid. 1 paragrafen a) en b) van de AVG.

Voor situaties waarin de basis voor verwerking toestemming is, informeren wij u dat u uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst kunt intrekken, bijvoorbeeld door een bericht met deze strekking te sturen naar juridic@dumagas.ro, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van toestemming vóór de intrekking ervan. In dit geval worden uw gegevens/informatie door ons onmiddellijk verwijderd van de media waarover wij controle hebben (bijv. onze websites). Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de verwerking en verwijdering van uw gegevens door derden.

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

Uw gegevens worden doorgegeven aan een journalist of mediabedrijf/uitgever als onderdeel van de gegevensverwerking en kunnen, indien gepubliceerd, ook worden bekeken in derde landen buiten de EU of EER.

Opslagperiode/criteria voor het bepalen van de opslagperiode:

Als de verwerking is gebaseerd op toestemming, worden de gegevens verwerkt tot de datum van intrekking van uw toestemming, volgens het bovenstaande. Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een bestaand contract tussen ons, worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de contractuele bepalingen.

Wij hebben geen controle over de opslag van uw gegevens door derden. Daarom is het gegevensbeschermingsbeleid van derden die uw gegevens van ons hebben ontvangen van toepassing.

8. Doorgifte aan ontvangers in een derde land

Als we gegevens doorgeven aan ontvangers in een derde land (buiten de Europese Economische Ruimte), kunt u dit vinden in de informatie over ontvangers/categorieën ontvangers in de beschrijving van die gegevensverwerking. De Europese Commissie verklaart dat sommige derde landen een gegevensbeschermingsnorm hebben die vergelijkbaar is met het niveau in de Europese Economische Ruimte, door middel van zogenaamde adequaatheidsbesluiten. Een lijst van deze landen is te vinden op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html.

Als er in een land geen vergelijkbare standaard voor gegevensbescherming is, zorgen we ervoor dat de gegevensbescherming voldoende wordt gewaarborgd door andere maatregelen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk via bindende bedrijfsregels, standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens (https://eur-lex.europa.eu/) certificaten of erkende gedragscodes. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (Sectie 11) als u hierover meer informatie wilt.

9. Rechten van betrokkenen

Recht op inzage en informatie volgens artikel 15 AVG

U hebt het recht om op grond van artikel 15, lid 1, van de AVG op verzoek kosteloos informatie te ontvangen over de bij ons opgeslagen persoonsgegevens met betrekking tot uw persoon. Dit heeft in het bijzonder betrekking op:

De doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt;
Categorieën van persoonlijke gegevens die worden verwerkt;
De ontvangers, d.w.z. de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens in kwestie zijn verstrekt of worden verstrekt;
De duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien hier geen concrete aanwijzingen voor zijn, criteria voor het bepalen van de duur van de opslag;
Het bestaan van het recht om de voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, de verwerking te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking;
Het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG, evenals – althans in deze gevallen – relevante informatie over de gebruikte logica en het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om op de hoogte te worden gesteld van de passende waarborgen op grond van artikel 46 van de AVG met betrekking tot de overdracht.

Recht op inzage en informatie volgens artikel 16 AVG

U heeft het recht om ons onverwijld te verzoeken onjuiste persoonsgegevens over u te corrigeren. Door rekening te houden met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen – ook door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op inzage en informatie volgens artikel 17 AVG

U hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

• Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
• U trekt uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
• U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 of lid 2, van de AVG en in het geval van artikel 21, lid 1, van de AVG zijn er geen prevalerende legitieme redenen voor de verwerking;
• Wij delen de verwerkte persoonsgegevens:
• Het wissen van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
• De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de levering van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.
• Als wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn deze te verwijderen, dan nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten, passende maatregelen om de derden die uw gegevens verwerken op de hoogte te stellen dat u daarom verzoekt en van hen de verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën en replicaties van deze persoonsgegevens.

Recht op inzage en informatie volgens artikel 18 AVG

U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

• U telt eerlijkheid van persoonsgegevens
• De verwerking onrechtmatig is en u in plaats van verwijdering verzoekt om beperking van het gebruik van persoonsgegevens;
• De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG, zolang nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 20 AVG

U hebt het recht om de persoonsgegevens over u die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om deze gegevens zonder bezwaar door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien:

de verwerking is gebaseerd op een toestemming op grond van artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een contract op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en de verwerking wordt met geautomatiseerde middelen uitgevoerd.

Bij het uitoefenen van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 21 AVG

Onder de voorwaarden van artikel 21, lid 1, van de AVG kunt u als betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie van uw kant.

Dit algemene recht op bezwaar is van toepassing op alle verwerkingsdoeleinden die worden beschreven in deze bepalingen inzake gegevensbescherming, die zijn gebaseerd op de bepalingen van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Anders dan in het geval van het speciale recht op bezwaar dat van toepassing is op gegevensverwerking voor directmarketing doeleinden, zijn we op grond van de AVG verplicht om een dergelijk algemeen recht op bezwaar alleen toe te passen als u ons om deze redenen van doorslaggevend belang vermeldt, bijvoorbeeld een mogelijk gevaar voor leven en gezondheid.

10. Contactpersoon

Als u vragen heeft over de website of om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de klantenservice via juridic@dumagas.ro.