Algemeene gebruiksvoorwaarden an de site www.dumagas.ro

 

S.C. DUMAGAS TRANSPORT S.A., BTW-nr. RO16020497, bezit de intellectuele eigendomsrechten (inclusief databankrechten) op de handelsmerken, logo’s en alle andere materialen die op deze website worden gepresenteerd. Dit document beschrijft de voorwaarden waaronder u de website www.dumagas.ro, hierna ook de “Website” genoemd, mag gebruiken.

E-mail contact: transport@dumagas.ro

Toegang tot en gebruik van de Site is onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen die hieronder worden uiteengezet. Het gebruik van de site, het inloggen en de toegang tot de diensten impliceert impliciet de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, met alle gevolgen van dien.

 

1. Definities en begrippen

Dumagas – het bedrijf SC DUMAGAS TRANSPORT S.A. dat deze website beheert

Gebruiker – natuurlijke persoon/rechtspersoon die toegang heeft of verkrijgt tot de site, via enig communicatiemiddel dat door Delta Studio beschikbaar wordt gesteld (elektronisch, telefonisch, etc.).

Nieuwsbrief – periodieke informatiemiddelen, uitsluitend elektronisch, respectievelijk elektronische post (e-mail, sms) over de Goederen en Diensten en/of promoties die in een bepaalde periode worden uitgevoerd, zonder enige verplichting van Dumagas met betrekking tot de daarin opgenomen informatie.

 

2. Inhoud van de website

Dumagas behoudt zich het recht voor om de inhoud en/of structuur van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Geen enkele informatie op deze site – met betrekking tot Dumagas moet worden beschouwd als het equivalent van een aanbod. Deze site bevat geen advies of aanbevelingen over het nemen van een beslissing, wat dat ook moge zijn.

Reproductie, verspreiding of publicatie in welke vorm dan ook van de inhoud van de materialen die op deze site worden gepresenteerd, door welke persoon dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Dumagas, is verboden.

Dumagas garandeert niet dat de informatie op deze website vrij is van fouten, hoewel Dumagas alles in het werk stelt om actuele en nauwkeurige informatie te verstrekken.

Iedereen die een van de diensten die op de website worden voorgesteld, wenst aan te vragen en/of te kopen, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met Dumagas voor meer informatie – beschikbaarheid, contractuele voorwaarden, vergoedingen, kosten en gerelateerde commissies, wisselkoers, enz.

Dumagas kan niet wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, nadeel of verlies berokkend aan de gebruiker van de site als gevolg van foutieve informatie. De informatie kan te allen tijde worden gewijzigd en er kan geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie.

Dumagas kan de actualiteit en nauwkeurigheid van de informatie op sites van derden waarnaar op deze site wordt verwezen, niet garanderen of controleren.

De rechten en verplichtingen van de gebruikers van de site, evenals van Dumagas, die hierin worden uiteengezet, zullen worden geïnterpreteerd en beheerst in overeenstemming met de Roemeense wetgeving. Als u vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op (“Contact” sectie).

Door verder te surfen op deze site, begrijpt en aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk de bepalingen van de hierboven uiteengezette Algemene Voorwaarden.